People

Current Members

Principal Investigator

Magdalena J Koziol, PhD

Faculty Member of CIBR

Email: mjk(at)cibr.ac.cn

Curriculum Vitae

Assistant

Xinyi Sui

Email: suixinyi(a)cibr.ac.cn

Lab Manager

Liang Xue

Email: xueliang(a)cibr.ac.cn

Postdoctoral Scientists

Erika Larrea De Orte, PhD

Email: erika.larrea(a)cibr.ac.cn

Yan Peng, PhD

Email: pengyan(a)cibr.ac.cn

Yueyang Li, PhD

Email: liyueyang(a)cibr.ac.cn

Chenyang Wang, PhD

Email: wangchenyang(a)cibr.ac.cn

Research Assistants

Yujie Zhang

Email: zhangyujie(a)cibr.ac.cn

Cairen Wang

Email: wangcairen(a)cibr.ac.cn

Leli Li

Email: lileli(a)cibr.ac.cn

PhD Students

Shuangshuang Feng

Email: fengshuangshuang(a)cibr.ac.cn

Sifei Yu

Email: yusifei(a)cibr.ac.cn

Tiantan Hospital – Medical Doctors

Kang Zhang

Email: To email Dr Kang click here

Internship/Project Students

Yuyu Lin

Email: To email Yuyu click here

Mingjie Dong

Email: dongmingjie(a)cibr.ac.cn

Yuxuan Chen

Email: To email Yuxuan click here

PhD rotation students: 2023-2024

Alumni

Dongli Fan; Suchen Yang; Yang Lu; Yue Zhao; Chen Shurui; Zhou Hao; Weiwei He; Feifei Li; Yuqin Qiang; Jawed Huang; Houyu Zhang ; Zihan Liang; Pengwei Luan; Rouge Liu; Mengchen Wang; Wenyan Wu; Xinyi Wang; Wang Haojie; Jiuzhou Xu; Jing Wang; Runzhong Zhang; Yuhan Zhuo; Shuhan Li; Jingyu Wang; Chenxi He; Manyu Chen; Yueying Wang; Yue Xu; Wanli Chen; Yuehong Huang; Zhicheng Wang; Dong Li; Zhaoxi Liu; Dong Xiao; Detian Hu; Tian Zhang; Siyue Zheng; Xu Xiaowen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close