People

Current Members

Principal Investigator

Magdalena J Koziol, PhD

Faculty Member of CIBR

Email: mjk(at)cibr.ac.cn

Curriculum Vitae

Lab Assistant

Lu Yang, from Zhang Li’s Genomics Center

Email: yang(at)cibr.ac.cn

Lab Manager

Liang Xue

Email: xueliang(a)cibr.ac.cn

Postdoctoral Scientists

Erika Larrea De Orte, PhD

Email: erika.larrea(a)cibr.ac.cn

Yan Peng, PhD

Email: pengyan(a)cibr.ac.cn

Yueyang Li, PhD

Email: liyueyang(a)cibr.ac.cn

Research Assistants

Yujie Zhang

Email: zhangyujie(a)cibr.ac.cn

Cairen Wang

Email: wangcairen(a)cibr.ac.cn

Hui Zhang

Email: ZhangHui(a)cibr.ac.cn

PhD Students

Shuangshuang Feng

Email: fengshuangshuang(a)cibr.ac.cn

Internship Students

Xinyi Wan

Email: wanxinyi(a)cibr.ac.cn

PhD rotation students: 2021-2022

Houyu Zhang

Email: zhanghouyu(a)cibr.ac.cn

Zihan Liang

Email: liangzihan(a)cibr.ac.cn

Pengwei Luan

Email: luanpengwei(a)cibr.ac.cn

Ruogu Liu

Email: liuruogu(a)cibr.ac.cn

Mengchen Wang

Email: wangmengchen(a)cibr.ac.cn

BSc student

Wenyan Wu

Email: wuwenyan(a)cibr.ac.cn

Alumni

Wang Haojie; Jiuzhou Xu; Jing Wang; Runzhong Zhang; Yuhan Zhuo; Shuhan Li; Jingyu Wang; Chenxi He; Manyu Chen; Yueying Wang; Yue Xu; Wanli Chen; Yuehong Huang; Zhicheng Wang; Dong Li; Zhaoxi Liu; Dong Xiao; Detian Hu; Tian Zhang; Siyue Zheng; Xu Xiaowen

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close